Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Colors at Work

In-Company Trainingen / Individuele begeleiding/ Coaching /Presentaties/ Workshops

 1. Aanvragen

Aanvragen voor een door Colors at Work te verzorgen training, coaching, workshop of presentatie  kunnen mondeling, per email of per brief gedaan worden. Colors at Work bevestigt een aanvraag steeds per e-mail of schriftelijk. De opdrachtbevestiging geeft de overeenkomst weer behoudens tegenbewijs.

Aanvragen voor een offerte kunnen mondeling, per email of per brief gedaan worden. Colors at  Work stuurt een offerte steeds per e-mail of schriftelijk. De trainingsprijs zoals vermeld in de offerte is bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.

 • Kosten

De kosten van de training zijn inclusief materiaalkosten, exclusief €0,37 reiskosten per kilometer. Deze prijzen zijn bindend tenzij anders, in een schriftelijke overeenkomst en door Colors at Work bevestigd, overeengekomen.

 • Betaling

Onze betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

 • Annulering door opdrachtgever
 • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training, coaching, workshop of presentatie  brengen wij 50 % van de kosten in rekening.
 • Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training, coaching, workshop of presentatie  rekenen wij volledige overeengekomen kosten.
 • Verzetten: Bij het verzetten van een training binnen deze termijn doen wij onze best om met zo min mogelijk kosten voor de opdrachtgever/klant op een zo kort mogelijke termijn (binnen één maand)  een nieuwe afspraak te maken. Lukt dat niet, dan rekenen wij bij annulering binnen 4 weken 50% en binnen één week de volledige overeengekomen kosten.
 • Bij annulering kan in overleg kosteloos een vervangende deelnemer aangedragen worden. Een uitzondering hierop is de deelnemer die voorafgaand aan de training een intakegesprek heeft gevoerd. Vervanging na het intakegesprek kan alleen in overleg met en na goedkeuring van de uitvoerende trainer.
 • Vervanging trainer of coach

Colors at Work is ten alle tijden gerechtigd een trainer met de uitvoering van de trainingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere professionele trainer. Uitzonderingen hierop zijn:  die situatie waarin een opdrachtgever specifiek om een trainer gevraagd heeft; bij coaching. In dat geval is Colors at Work genoodzaakt die afspraak eventueel op een later tijdstop na te komen of de training te annuleren.

 • Annulering door Colors at Work

Colors at Work heeft het recht om een training of coaching te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door het aan Colors at Work betaalde bedrag.  Colors at Work is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden en de locatie van een training te wijzigen. Dit is echter in de praktijk nog niet voorgekomen en dus zeer ongebruikelijk. Colors at  Work levert datgene wat in het definitieve voorstel staat vermeld. Om reden van kwaliteitsverbetering, behoudt Colors at Work zich het recht voor de trainingsprogramma’s tussentijds te updaten.

 • In gebrekestelling
 • Wij hebben tot noch toe geen gebruik hoeven te maken van deze voorwaarde.
 • Mocht een opdrachtgever/klant  toch in gebreke blijven met betaling, dan zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan Gerechtsdeurwaarderskantoor Haarlemmermeer.  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de rente zullen op de opdrachtgever/klant  worden verhaald.
 • Intellectueel eigendom

Colors at Work bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Alle van of namens Colors at Work in het kader van de training verschafte informatie en materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik  van de deelnemer of zijn/haar organisatie. Colors at Work is erg voor informatie delen, wel met behoud van auteursrecht en in overleg.

 • Vertrouwelijkheid

Colors at Work zal met voor de training verstrekte of ter kennis genomen informatie over personen of organisaties zorgvuldig en discreet omgaan. Trainers houden zich aan de gedragscode van het NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen. Wij garanderen vertrouwelijkheid. Uitwisseling van informatie over een deelnemer gebeurt alleen met toestemming van die deelnemer en alleen indien gewenst.

 1. Klachten

Colors at Work is een lerende organisatie. Feedback nemen wij ons altijd ter harte. Colors at Work doet dus een uiterste inspanning om de kwaliteit van haar training, coaching, workshop of presentatie  te waarborgen en continu te verbeteren. Professionalisering van trainers staat hoog in het vaandel. Indien de inhoud of het verloop van de training, coaching, workshop of presentatie toch niet voldoet aan uw verwachtingen verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met Colors at Work op te nemen en hier melding van te maken.  Indien nodig wordt  samen met u naar een passende oplossing gezocht.

 1.  Geschillen

Bij geschillen is de rechtbank in de regio van de vestigingsplaats van Colors at Work bevoegd om uitspraak te doen. De vestigingsplaats van Colors at Work is Noordwijkerhout, gemeente Noordwijk.

Plan een gratis

kennismakingsgesprek